Main publications in 2010

  • P. Belli, Rita Bernabei, R.S. Boiko, V.B. Brudanin, N. Bukilic, R. Cerulli, D.M. Chernyak, F.A. Danevich, S. d'Angelo, V.Ya. Degoda, A.E. Dossovitskiy, E.N. Galashov, Yu.A.Hyzhnyi, S.V. Ildyakov, A. Incicchitti, V.V. Kobychev, O.S. Kolesnyk, G.P. Kovtun, V.M. Kudovbenko, J.R. de Laeter, A.L. Mikhlin, S.S. Nagorny, S.G. Nedilko, A.S. Nikolaiko, S. Nisi, D.V. Poda, R.B. Podviyanyuk, O.G. Polischuk, D. Prosperi, A.P. Shcherban, V.P. Shcherbatskyi, V.N. Shlegel, D.A. Solopikhin, Yu.G. Stenin, V.I. Tretyak, Ya.V. Vasiliev, V.D. Virich, Development of enriched 106CdWO4 crystal scintillators to search for double beta decay processes in 106Cd, Nucl. Instr. & Meth. A615 (2010), 301.

  • R. Bernabei, P.Belli, F.Cappella, R.Cerulli, C.J.Dai, A. d.Angelo, H.L.He, A. Incicchitti, H.H.Kuang, X.H.Ma, F.Montecchia, F.Nozzoli, D.Prosperi, X.D. Sheng, R.G.Wang, Z.P.Ye, New results from DAMA/LIBRA, (arXiv:1002.1028) Eur. Phys. J. C 67 (2010) 39.


  • P. Belli, R. Bernabei, R.S. Boiko, F. Cappella, R. Cerulli, F.A. Danevich, S. d'Angelo, A. Incicchitti, V.V. Kobychev, B.N. Kropivyansky, M. Laubenstein, P.G. Nagornyi, S.S. Nagorny, S. Nisi, F. Nozzoli, D.V. Poda, D. Prosperi, O.G. Polischuk, V.I. Tretyak, I.M. Vyshnevskyi, S.S. Yurchenko, New observation of 2β2ν decay of 100Mo to the 01+ level of 100Ru in the ARMONIA experiment, Nucl. Phys. A 846 (2010) 143.

  • P. Belli, R. Bernabei, F. Cappella, R. Cerulli, F.A. Danevich, S. d.Angelo, A. Incicchitti, M. Laubenstein, O.G. Polischuk, D. Prosperi and V.I. Tretyak, Search for double beta decays of 96Ru AND 104Ru by ultra-low background gamma spectrometry, Nuclear Physics and Atomic Energy 11 (2010) 362-366.